Bendros nuomos sąlygos

Sąvokos

1.1. Bendrovė – ĮI VEGATRANSA;

1.2. Klientas – asmuo, su kuriuo Bendrovė sudarė Kliento sutartį;

1.3. Kliento sutartis – tarp Bendrovės ir Kliento sudaryta sutartis dėl Įrangos nuomos.

1.4. Aktas – Šalių sudarytas ir pasirašytas Įrangos priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo Bendrovė perduoda Įrangą Klientui ir kuris nustato papildomas, Kliento sutartyje nenumatytas, Įrangos nuomos sąlygas ir tvarką, detalizuoja Klientui perduodamą Įrangą;

1.5. Įranga – pagal Kliento sutartį ir (ar) Aktą nuomojami įrankiai, įranga arba kiti daiktai (įskaitant jų smulkius priedus);

1.6. Bendrosios sąlygos – šiame dokumente išdėstytos Bendrovės Įrangos nuomos bendrosios sąlygos, kurios taikomos Įrangos nuomai tiek, kiek Šalys nesusitaria kitaip kitame nuomos santykius reglamentuojančiame dokumente, įskaitant Kliento sutartį;

1.7. Vieta – adresas, kur nuomojama Įranga yra naudojama;

1.8. RAMI apsauga nuo rizikos – taisyklės, nustatytos RAMI apsaugos nuo rizikos sąlygose, pagal kurias mažinama Kliento atsakomybė už Įrangos neišsaugojimą ar sugadinimą, numatytą Bendrųjų sąlygų 8 punkte. RAMI apsauga nuo rizikos taikoma, jei dėl to aiškiai sulygta Kliento sutartyje (jos prieduose) ir jei Klientas atliko atitinkamą papildomą mokėjimą.

Kliento pareiškimai ir garantijos

2.1. Klientas pateikia Bendrovei šiuos pareiškimus ir garantijas:

2.1.1. Klientas ir Kliento vardu veikiantys asmenys turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti bei pasirašyti Aktą; Klientui nėra žinoma jokių aplinkybių, kurios galėtų trukdyti arba dėl kurių taptų neįmanoma Klientui tinkamai įvykdyti visus Kliento įsipareigojimus pagal Aktą;

2.1.2. Klientas pareiškia ir patvirtina, kad Bendrovė suteikė Klientui pakankamai informacijos ir instrukcijų apie nuomojamos Įrangos savybes, nuomos kainas ir techninę būklę, Įrangos naudojimo vadovus ir instrukcijas, įskaitant saugos reikalavimus; Bendrovė išsamiai atsakė į visus Kliento užduotus klausimus dėl Įrangos naudojimo ir savybių;

2.1.3. Klientas pareiškia ir patvirtina, kad turi visus reikiamus įgūdžius ir kitą būtiną kvalifikaciją, leidimus ir teises tinkamai naudotis Kliento išsinuomota Įranga.

Nuomos terminas

3.1. Nuomos santykiai, konkrečios Įrangos atžvilgiu prasideda nuo Akto pasirašymo momento ir baigiasi, kai Įranga grąžinama Bendrovei (toliau – Nuomos laikotarpis). Konkretus Nuomos laikotarpis nurodomas Akte.

3.2. Jeigu nesusitariama kitaip, Nuomos laikotarpio trukmė skaičiuojama dienomis (toliau – Nuomos diena). Pirma Nuomos diena yra diena, kai Įranga Aktu perduodama Klientui. Paskutinė Nuomos laikotarpio diena yra diena, kai tinkamos būklės ir nesugadinta Įranga tinkamai grąžinama Bendrovei. Jei Įranga grąžinama į nuomos punktą iki 9.00 val., paskutinė Nuomos laikotarpio diena yra kalendorinė diena prieš Įrangos grąžinimo dieną.

Įrangos pateikimas ir grąžinimas

4.1. Įranga perduodama Klientui naudotis nuo Įrangos Akto pasirašymo momento. Klientas gali grąžinti Įrangą į nuomos punktą Kliento pasirinką dieną, tačiau Įranga privalo būti grąžinta ne vėliau kaip iki 9.00 val. kitą kalendorinę dieną po paskutinės Nuomos laikotarpio dienos. Įranga perduodama ir grąžinama tik Bendrovės įprastomis darbo valandomis, kurios Kliento žiniai nurodomos Bendrovės interneto svetainėje adresu www.vegatransa.lt. Transporto paslaugos užsakymas nėra laikomas Įrangos grąžinimu.

4.2. Įrodinėjimo pareiga, jog Įranga yra Klientui perduota tinkamai ir laiku visais atvejais tenka Bendrovei, o įrodinėjimo pareiga, kad Įranga yra grąžinta Bendrovei tinkamai ir laiku, visais atvejais tenka Klientui.

4.3. Gavęs Įrangą Klientas turi nedelsdamas patikrinti Įrangos kiekį, kokybę ir techninę būklę ir turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, raštu arba elektroniniu paštu informuoti Bendrovę apie visus nustatytus Įrangos defektus ir su Įranga susijusias pretenzijas. Praėjus 3 (trims) kalendorinėms dienoms ir Klientui neinformavus Bendrovės apie visus nustatytus Įrangos defektus ir su Įranga susijusias pretenzijas laikoma, kad Įranga atitinka Akte nurodytą kiekį ir kad Klientas neturi jokių pretenzijų dėl Įrangos kokybės ar techninės būklės.

4.4. Įranga turi būti grąžinta tokios pat techninės būklės, kokia ji buvo jos pateikimo Klientui metu, išskyrus normalų nusidėvėjimą. Jei Įrangos objektas, turintis vidaus degimo variklį, pateikiamas Klientui su pilnu degalų baku, Įrangą grąžinant Bendrovei degalų bakas taip pat privalo būti pilnas. Grąžinama Įranga turi būti švari, grąžinami pastoliai, klojiniai ir kt. turi būti supakuoti pagal atitinkamas pakavimo instrukcijas. Jei grąžinimo metu Įrangos objektas yra neišvalytas arba nesupakuotas pagal atitinkamas pakavimo instrukcijas, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas sumokėtų kompensaciją pagal tuo metu taikomą kainoraštį skelbiamą www.vegatransa.lt. Grąžinant pastolius ir klojinius Klientas įsipareigoja pateikti išsamų grąžinamų daiktų sąrašą.

4.5. Įrangos grąžinimas patvirtinamas Bendrovei ir Klientui atliekant įrašą (uždedant žymą) ant Akto arba Šalių atstovams pasirašant atskirą grąžinimo patvirtinimą. Visais atvejais atsakomybė už tokį grąžinimą patvirtinantį dokumentą (žymą), jo sudarymą, tenka Klientui. Jei Įranga grąžinama atskiromis dalimis, grąžinimo patvirtinimas pateikiamas tik pareikalavus ir tik po to, kai grąžinama visa Įranga.

4.6. Jei Įrangos grąžinimo metu arba po jos grąžinimo Bendrovė sužino, kad Įranga netinkama naudoti arba kad reikšmingai sumažėjo jos vertė, Bendrovė savo nuožiūra gali pasirinkti: (i) atsisakyti priimti Įrangą ir reikalauti, kad Klientas sumokėtų kompensaciją, kuri lygi tokio pat Įrangos objekto kainai, jei būtų perkamas naujas (pagal pakaitalo vertes, nurodytas Akte), (ii) arba priimti Įrangą ir reikalauti, kad Klientas kompensuotų visas su Įrangos remontu susijusias išlaidas.

4.7. Įrangos objektas laikomas prarastu, jeigu jis negrąžinamas Bendrovei per 10 (dešimt) dienų po Nuomos laikotarpio pabaigos.

4.8. Jei Klientas negrąžina Įrangos Bendrovei, kai ji turi būti grąžinta pasibaigus Šalis siejančiams sutartiniams santykiams, Bendrovė turi teisę imtis bet kokių reikalingų veiksmų, kad atgautų Įrangą arba Bendrovei už Įrangą būtų kompensuota. Šiuo atveju Klientas privalo padengti visas su Įrangos grąžinimu susijusias išlaidas ir atlyginti Bendrovės patirtus nuostolius.

Nuomos mokesčiai ir garantinis užstatas

5.1. Bendrovė nuomoja Akte nurodytą Įrangą Klientui pagal nuomos kainoraštį, skelbiamą www.vegatransa.lt. Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad Klientas atliktų išankstinį mokėjimą. Prie kainoraštyje nurodytų kainų pridedamas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nuomos mokesčiai apima tik atlygį už naudojimąsi Įranga. Nuomos mokesčiai, be kita ko, neapima mokesčio už Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte nurodytas paslaugas, Įrangoje naudojamus degalus ir tepalus (alyvas) arba kitų išlaidų, susijusių su įprastu Įrangos naudojimu. Minėtos paslaugos (išlaidos) apmokamos pagal atitinkamą Bendrovės arba paslaugą teikiančio trečiojo asmens kainoraštį. Dienos nuomos mokestis už Įrangą su motovalandų skaitikliais apima iki 8 (aštuonių) darbo (naudojimo) valandų. Už kiekvieną papildomą valandą mokama pagal valandinius įkainius.

5.2. Nuomos mokesčiai mokami Kliento sutartyje numatytais terminais ir tvarka pagal Bendrovės išrašytą sąskaitą faktūrą (įskaitant sąskaitą faktūrą dėl išankstinio mokėjimo). Nuomos laikotarpiu sąskaitos faktūros dėl nuomos mokesčių Klientui, kuris yra juridinis asmuo, išrašomos du kartus per kalendorinį mėnesį (paprastai mėnesio 15-tą ir paskutinę mėnesio darbo dieną). Jeigu Bendrovė nenurodo kitaip, Klientas privalo apmokėti sąskaitą faktūrą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Sąskaita faktūra dėl nuomos mokesčių Klientui, kuris yra fizinis asmuo, išrašoma grąžinus Įrangą arba nutraukus Kliento sutartį. Klientas, negavęs sąskaitos faktūros, nėra atleidžiamas nuo pareigos apmokėti sąskaitą faktūrą. Klientas, negavęs sąskaitos faktūros, privalo per 10 (dešimt) dienų apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovei pateikus sąskaitą faktūrą jo nurodytais rekvizitais yra laikoma, kad sąskaita faktūra Kliento yra gauta..

5.3. Mokėtini nuomos mokesčiai ir kiti mokesčiai laikomi Kliento sumokėtais nuo atitinkamos sumos įskaitymo į Bendrovės banko sąskaitą arba grynųjų pinigų sumokėjimo nuomos punkte.

5.4. Bendrovė tiek prieš pateikiant Įrangą Klientui, tiek ir Nuomos laikotarpiu, turi teisę pareikalauti, kad Klientas sumokėtų jos nustatyto dydžio garantinį užstatą. Garantinio užstato dydį nustato Bendrovė, tačiau jis negali viršyti nuomojamos Įrangos objekto kainos, jei jis būtų perkamas naujas.

5.5. Bendrovė neprivalo laikyti Kliento sumokėto garantinio užstato atskiroje sąskaitoje. Jokių palūkanų Klientui už garantinį užstatą Bendrovė nemoka.

5.6. Klientas turi teisę pareikalauti, kad Bendrovė grąžintų garantinį užstatą ne vėliau kaip per savaitę po tinkamo Įrangos, už kurios nuomą arba pristatymą buvo prašoma garantinio užstato, grąžinimo.

5.7. Bendrovė turi teisę įskaityti garantinį užstatą ir (arba) išankstinį mokėjimą, sumokėtą už konkretaus Įrangos objekto nuomą, ir sumažinti grąžinamą sumą Bendrovės finansinių reikalavimų Klientui, susijusių su konkretaus Įrangos objekto nuoma arba kita išnuomota Įranga, suma.

5.8. Jei Klientas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą, Klientas privalo sumokėti Bendrovei 0,06% palūkanų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną bei atlyginti visus kitus nuostolius, įskaitant išlaidas už teisines ir išieškojimo paslaugas.

Paslaugų ir prekių pardavimas

6.1. Tarpusavio susitarimu Bendrovė gali už atskirą mokestį teikti Klientui kitas paslaugas, įskaitant Įrangos projektavimo, įrengimo, išmontavimo, įrengimo priežiūros, (su)reguliavimo ((su)derinimo), transportavimo, valymo, pakrovimo ar iškrovimo paslaugas arba Įrangos operatoriaus paslaugą.

6.2. Tarpusavio susitarimu Bendrovė gali parduoti Klientui Įrangą ir (arba) priedus, susijusius su Įrangos nuoma (pvz., pastolių apdangalus, šlifavimo diskus, vakuuminio siurblio maišus ir kt.). Nuosavybės teisė į prekes lieka Bendrovei iki tol, kol bus sumokėta visa pirkimo kaina.

Šalių pareigos

7.1. Klientas privalo:

7.1.1. naudoti išsinuomotą Įrangą rūpestingai ir tik pagal jos tikslinę paskirtį;

7.1.2. naudoti Įrangą pagal visas instrukcijas ir gaires, įskaitant naudojimo vadovus ir saugos reikalavimus, pasirūpinti, kad Kliento darbuotojai būtų susipažinę su instrukcijomis ir gairėmis, ir prižiūrėti Kliento darbuotojų, kurie naudoja Įrangą, veiklą. Jei atsiranda bet kokių neaiškumų arba kyla bet kokių klausimų, Klientas privalo nedelsdamas kreiptis į Bendrovę;

7.1.3. 7.1.3. laikytis visų saugos reikalavimų, taikomų Įrangos naudojimui, įskaitant reikalavimą, kad su Įranga dirbantysKliento darbuotojai naudotų tinkamas apsaugos priemones (įskaitant apsauginius drabužius), ir užtikrinti, kad Vietoje, kurioje naudojama Įranga, būtų laikomasi visų taikomų saugos reikalavimų;

7.1.4. savo iniciatyva nekeisti, netaisyti ir neremontuoti Įrangos be rašytinio ar elektroniniu paštu atsiųsto Bendrovės sutikimo;

7.1.5. nedelsdamas informuoti Bendrovę apie bet kokį Įrangos gedimą, visišką arba dalinį Įrangos funkcijų sugadinimą arba sunaikinimą arba Įrangos praradimą ir savo sąskaita imtis priemonių žalos sumažinimui;

7.1.6. neleisti tretiesiems asmenims naudotis Įranga, ją turėti ar valdyti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

Trečiaisiais asmenimis nelaikomas Kliento vardu Įrangą valdantis personalas, įskaitant darbuotojus, kurių paslaugomis nuolatos naudojasi Klientas savo ekonominėje ir ūkinėje veikloje;

7.1.7. savo sąskaita užtikrinti įprastą Įrangos priežiūrą, įskaitant šalinti defektus, kurie gali būti pašalinti išvalant arba atliekant remonto darbus, kurie laikomi įprastos Įrangos priežiūros dalimi;

7.1.8. nedelsiant informuoti Bendrovę apie Vietos, kurioje yra Įranga, pasikeitimą; be atskiro raštiško Bendrovės sutikimo draudžiama išvežti Įrangą iš Lietuvos Respublikos teritorijos;

7.1.9. laiku mokėti sutartus nuomos mokesčius už Įrangos naudojimą ir nustatytus mokesčius už kitas papildomas Bendrovės teikiamas arba organizuojamas paslaugas;

7.1.10. pasibaigus Nuomos laikotarpiui grąžinti Įrangą Bendrovei Kliento sutartyje nurodyta tvarka;

7.1.11. Klientas atsako už Įrangos praradimą (įskaitant praradimą dėl nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų) bei sunaikinimą, kaip šios Įrangos saugotojas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.845 str. 2 d.) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XLII skyriaus nustatyta tvarka. Apie Įrangos praradimą ar sunaikinimą Bendrovė turi būti informuota raštu per vieną darbo dieną (šių įsipareigojimų nesilaikymas yra esminis Kliento sutarties pažeidimas).

7.1.12. Jei Įranga prarandama ar sunaikinama (Įranga laikoma sunaikinta taip pat tuo atveju, jei Įrangos remonto išlaidos viršija 75% (septyniasdešimt penkis procentus) Įrangos vertės, Klientas sumoka Bendrovei prarastos (sunaikintos) Įrangos vertės dydžio sumą, taip pat atlygina kitus dėl to Bendrovės patirtus nuostolius.

7.1.13. Klientui pageidaujant, Įranga, kurios remonto išlaidos viršija 75% (septyniasdešimt penki procentai) jos vertės, Bendrovės gali būti parduota Klientui, nereikalaujant nuostolių atlyginimo. Įrangos pardavimo Klientui atveju, Bendrovė parduotą Įrangą savo patalpose gali neatlygintinai saugoti ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Klientui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų neatsiėmus Įrangos, ji utilizuojama; Įrangos utilizavimas nepanaikina Bendrovės pareigos apmokėti Įrangos vertės pagal jos pirkimo–pardavimo sutartį bei Įrangos utilizavimo kaštų.

7.1.14. Įrangos vertė yra ta vertė, kuri šalių nurodyta Akte, kaip atitinkanti Įrangos pakaitalo vertę.

7.1.15. Klientas įsipareigoja nedelsiant raštu ar kitu Bendrovės pageidaujamu būdu be papildomo užmokesčio suteikti Bendrovei visą jos paprašytą informaciją apie Įrangos naudojimą.

7.2. Bendrovė privalo:

7.2.1. užtikrinti, kad Įranga būtų perduota Klientui sutartu laiku ir sutartoje vietoje ir, kad Įranga atitiktų sutartas sąlygas;

7.2.2. atlikti Įrangos remontą, kurio neapima Bendrų sąlygų 7.1.7 papunktis. Jeigu Įrangą reikia remontuoti dėl to, kad Klientas netinkamai ją naudojo, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas kompensuotų visas su tokiu remontu susijusias išlaidas.

 

Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Klientas, pasirašydamas Bendrąsias sąlygas, patvirtina, kad Kliento sutartyje nurodytiems savo atstovams, kontaktiniams asmenims, taip pat kitiems savo darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurių asmens duomenis atskleis ar kitaip perduos Bendrovei vykdydamas šią Kliento sutartį, pateikė pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 13 ir 14 straipsniuose nurodytą privalomą informaciją apie jų asmens duomenų perdavimą ir su tokiu perdavimu susijusį tvarkymą. Tokia informacija apims ir nurodys Kliento Bendrovei pateiktus atstovų asmens duomenis, duomenų perdavimo tikslą (šios Kliento sutarties sudarymą ir vykdymą bei Kliento portalo paslaugos naudojimą), pagrindą (reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir f punktas), prieigos prie duomenų sudarymą IT ir serverio paslaugų teikėjams bei kitokiems paslaugų teikėjams, duomenų subjekto teises (teisę susipažinti su savo duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Klientas patvirtina, kad susipažino su Bendrovės vykdoma asmens duomenų tvarkymo politika viešinama Svetainėje.

8.2. .Klientas įsipareigoja neperduoti Bendrovei jokių asmenų duomenų, kurie nebuvo informuoti apie Bendrovės atliksimą jų asmens duomenų tvarkymą.

8.2. veiklą.

Atsakomybė

9.1. Jeigu Kliento sutartyje arba jos prieduose nenurodyta kitaip, Šalys atsako už bet kokius kitai Šaliai dėl Kliento sutarties pažeidimo padarytus nuostolius, kiek jų nepadengia mokamos palūkanos arba draudimo išmoka.

9.2. Nuomos laikotarpiu Klientas atsako už Įrangos sugadinimą ar praradimą arba Įrangai padarytą žalą, įskaitant Įrangos gedimus, išskyrus tuos, kurie atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo arba Bendrovės pareigos atlikti Įrangos remontą netinkamo vykdymo. Jei Įranga nuomojama Klientui kartu su operatoriaus paslauga, Klientas neatsako už Įrangos gedimą arba sugadinimą. Tačiau net ir nuomojant Įrangą su operatoriaus paslauga Klientas turi užtikrinti bendrąją saugą Vietoje. Bendrovė neatsako už Įrangos ir jos operatoriaus darbo organizavimą bei riziką, susijusią su Įrangos darbu, įskaitant už nuostolius, padarytus dėl neteisingų nurodymų, arba nuostolius, padarytus viršijus Šalių sutartų darbų apimtį.

9.3. Įrangos praradimo arba sunaikinimo atveju Bendrovės patirtų nuostolių suma laikoma lygia už tą patį Įrangos objektą, jei būtų perkamas naujas, mokėtinai kainai; jei Įranga yra sugadinta, Bendrovės patirtų nuostolių suma laikoma lygia kainai už reikalingus Įrangos remonto darbus.

9.4. Bendrovė neatsako už Klientui arba trečiajam asmeniui padarytus nuostolius naudojant Įrangą.

9.5. Bendrovės atsakomybė už Įrangos gedimą Nuomos laikotarpiu apsiriboja tik pareiga pakeisti Įrangą; jei tai neįmanoma, Bendrovė turi suremontuoti Įrangą per protingą terminą nuo atitinkamo pranešimo gavimo po to, kai Klientas grąžina Įrangą Bendrovei. Jei Nuomos laikotarpiu Įranga visiškai arba iš dalies nustoja veikusi arba padaroma žala dėl klaidos Įrangos naudojimo vadove, Bendrovė neatsako už jokius netiesioginius Kliento nuostolius, įskaitant Kliento negautą pelną arba Klientui pareikštas trečiųjų asmenų pretenzijas, arba bet kokius kitus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Kliento suplanuotų darbų atidėjimo arba vėlavimo.

9.6. Įrangos atsitiktinio praradimo arba sugadinimo rizika, taip pat prievolė atlyginti didesnio pavojaus šaltinio sukeltą žalą, susijusią su Įrangos valdymu ir (arba) naudojimu, pereina Klientui nuo Akto pasirašymo.

9.7. Bendrovė įgyja teisę perduoti Kliento Asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ nuo tada, kai Klientas pažeidžia savo finansinius įsipareigojimus pagal Kliento sutartį.

Sutartinių santykių nutraukimas ir pasibaigimas

10.1. Sutartiniai santykiai tarp Šalių pasibaigia grąžinus Įrangą Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka, taip pat nutraukus Kliento sutartį bei įvykdžius visus iš Šalių tarpusavio įsipareigojimus.

10.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Kliento sutartį raštu, elektroniniu paštu įspėdama apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, jeigu:

10.2.1. Klientas daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų pradelsė atlikti mokėjimą pagal Kliento sutartį ir Bendrąsias sąlygas;

10.2.2. dėl Kliento veiksmų ar neveikimo pablogėja Įrangos būklė arba kyla rizika, kad Įranga bus prarasta arba pažeista, arba taps netinkama naudojimui;

10.2.3. Klientas leidžia naudotis Įranga trečiajam asmeniui be Bendrovės išankstinio raštiško sutikimo;

10.2.4. Kliento, kuris yra juridinis asmuo, atžvilgiu pradedamas likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procesas arba Kliento, kuris yra fizinis asmuo, atžvilgiu pradedamas bankroto procesas;

10.2.5. Klientas pažeidžia bet kuriuos kitus iš Kliento sutarties, Bendrųjų sąlygų, kitų sutartinių dokumentų arba įstatymų kylančius įsipareigojimus ir neištaiso pažeidimo per 7 (septynių) dienų terminą nepaisant atitinkamo raštiško Bendrovės priminimo.

Kitos nuostatos

11.1. Jeigu nenurodyta kitaip, visi pranešimai, teikiami Šalių, turi būti raštiški ar siunčiami elektroniniu paštu.

11.2. Šios sąlygos gali būti keičiamos tik Šalių raštišku susitarimu.

11.3. Bendrovės ir Kliento santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl Kliento sutarties vykdymo tarp Šalių kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Jei Šalims nepavyksta susitarti, ginčą sprendžia kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas Vilniuje.